Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die Cinecrush naar de klant hanteert en betrekking hebben op alle producten en diensten die Cinecrush aanbiedt. Deze bepalingen brengen de rechten en de plichten van beide partijen in kaart. Indien de klant gebruik maakt van de diensten van Cinecrush, dient de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Datum: 18 januari 2023

Definities:

Cinecrush: de opdrachtnemer, de partij die de opdracht aanneemt en uitvoert. Cinecrush is een audiovisueel bedrijf dat gevestigd is aan de Boezemsingel 13R02, 3034 EA te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66225078.

Klant: de opdrachtgever, de partij die de opdracht heeft verstrekt aan Cinecrush en de overeengekomen producten en/of diensten afneemt. In dit geval het bruidspaar.

Opdracht: de door Cinecrush uit te voeren dienst, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Cinecrush en de klant. In dit geval het filmen van de bruiloft van de klant.

Product: het door Cinecrush op te leveren eindproduct, bestaande uit een of meerdere (trouw)films die voldoen aan de in de offerte omschreven kenmerken.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cinecrush en de klant, krachtens welke Cinecrush de opdracht zal uitvoeren en het product zal maken en leveren.

Opdrachtbevestiging: de door de klant geaccordeerde offerte, waarna een overeenkomst ontstaat tussen de klant en Cinecrush.

Totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst (A)

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte schriftelijk aanvaardt voor de gestelde vervaldatum van de offerte.
 2. Offertes en andere aanbiedingen door Cinecrush zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Cinecrush behoudt zich het recht een nieuw aanbod te doen, dewelke de klant opnieuw zal moeten aanvaarden, alvorens er sprake is van een overeenkomst.
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst:
  1. Is Cinecrush verplicht zich maximaal in te zetten om de opdracht naar behoren en beste kunnen uit te voeren (binnen de gegeven omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht), conform de kenmerken die opgenomen zijn in de offerte en redelijkerwijs te verwachten zijn. Cinecrush heeft hierbij het recht om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, in de stijl en kwaliteit waarin Cinecrush gebruikelijk werkt.
  2. Voor opnames met een drone geldt dat deze alleen gemaakt kunnen worden indien dat is toegestaan op de locatie(s) en de (weers)omstandigheden dit toelaten. Er geldt geen korting als er niet met de drone gevlogen kan of mag worden.
  3. Is de klant verplicht het product af te nemen en het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Wijzigingen in of aanvullingen op de overeenkomst zijn enkel mogelijk na wederzijds schriftelijk akkoord.
 5. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en draagt zorg voor de volledigheid daarvan. Cinecrush zal vooraf duidelijk aangeven om welke gegevens het gaat, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Verder zal de klant zelf actief communiceren met Cinecrush en adequaat reageren op Cinecrush binnen redelijke termijn.
 6. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de privacyverklaring van Cinecrush van toepassing. Cinecrush zal de door klant verschafte gegevens slechts opslaan en aanwenden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en ter promotie van Cinecrush en de diensten die het levert.

Betalingen en verschuldigde bedragen (B)

 1. Alle betalingen gebeuren per bank, op rekening: NL55 KNAB 0511 2110 31 t.n.v. Cinecrush. Gelieve hierbij het factuurnummer te vermelden.
 2. Over alle producten en diensten wordt het wettelijk geldende btw-percentage gerekend.
 3. De aanbetaling bedraagt 25% en is inclusief reserveringskosten. Dit bedrag dient uiterlijk op de in de offerte opgenomen datum door Cinecrush ontvangen te zijn onder vermelding van het offertenummer, waarna Cinecrush de overeengekomen reportagedatum reserveert. Het bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op het resterende bedrag.
 4. Het resterende bedrag dient de klant uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de opdracht te voldoen (zie opdrachtbevestiging). Cinecrush stuurt hiertoe een factuur.
 5. Cinecrush levert het product binnen de leveringstermijn (zie opdrachtbevestiging). Cinecrush is niet aansprakelijk voor vertraging hierin door vakanties of overmacht, zoals ongevallen en ziekte.
 6. De verschuldigde bedragen dienen in één keer geheel (dus niet gedeeltelijk of in termijnen) betaald te worden. Er wordt geen betalingsregeling aangeboden.
 7. Als de klant het verschuldigde bedrag niet-tijdig of onvolledig betaalt, is hij in verzuim en is Cinecrush gerechtigd volledige nakoming te vorderen en incassomaatregelen te nemen. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente (4%), komen de buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten van 10% van het factuurbedrag ten laste van de klant. In dergelijke gevallen heeft Cinecrush het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst te beëindigen of op te schorten.

Levering van de producten (C)

 1. Levering van de producten zal gebeuren via een Vimeo Pro link.
 2. Cinecrush levert nimmer de onbewerkte ofwel de ruwe bestanden. Alle gekozen beelden worden zorgvuldig nabewerkt op onder andere belichting, kleur en contrast en uiterst aandachtig op elkaar en op de muziek afgestemd tijdens de montage van de film(s). Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Cinecrush.
 3. Als er een same-day edit wordt afgenomen, wordt deze op de bruiloft in .mp4 formaat door Cinecrush aangeleverd. De klant is zelf verantwoordelijk voor de vertoning hiervan en de aanwezigheid van benodigde apparatuur (laptop, beamer/scherm, geluidsinstallatie).
 4. Cinecrush behoudt de rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Auteurswet met betrekking tot het voortgebrachte materiaal (intellectueel eigendom).
 5. De klant verklaart dat het (film)materiaal is gemaakt in diens opdracht en met diens toestemming en dat Cinecrush eigenaar is van alle gemaakte beelden.
 6. De klant vrijwaart Cinecrush van aanspraak op het portretrecht van de klant.
 7. Cinecrush mag het vervaardigde (film)materiaal zonder beperkingen gebruiken voor het portfolio en inzetten ter promotie.
 8. Het is toegestaan voor de klant om de geleverde eindproducten te delen op social media mitsmet naamsvermelding van Cinecrush.
 9. Nadat het product is geleverd aan en geaccepteerd is door de klant, heeft Cinecrush het recht om alle (ruwe) bestanden en (eind)producten te wissen van alle offline en online (opslag)locaties. De klant draagt dus zelf de verantwoordelijkheid om het eindproduct goed te bewaren. Cinecrush is niet aansprakelijk voor dataverlies.

Annulering en ontbinding (D)

 1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de klant, zal Cinecrush annuleringskosten in rekening brengen aan de klant. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor uitvoering van de opdracht. Bij opzegging korter dan 4 weken voor de uitvoering van de opdracht is de klant de gehele som verschuldigd aan Cinecrush.
 2. Na het moment van uitvoering van de opdracht, is het niet mogelijk om de opdracht te annuleren en is de klant de totale prijs verschuldigd.
 3. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk wanneer beide partijen daartoe wensen, door dit aan elkaar kenbaar te maken en na wederzijds schriftelijk akkoord.
 4. Wanneer Cinecrush door onvoorziene omstandigheden de opdracht niet kan uitvoeren zal Cinecrush in overleg met de klant voor een passend alternatief zorgen en zich daarbij maximaal inzetten, dan wel zal in het uiterste geval de overeengekomen vergoeding terugbetaald c.q. niet gefactureerd worden. Cinecrush kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- en/of gevolgschade.

Aansprakelijkheid en ontevredenheid (E)

 1. Cinecrush kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  1. Het niet of niet geheel uitvoeren van een opdracht als gevolg van overmacht, zoals maar niet uitsluitend, ziekte, ongevallen, staking, brand, verkeershinder, autopech, schade aan apparatuur, technisch falen. Het gedeelte waarvoor Cinecrush de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht zal naar verhouding niet gefactureerd c.q. terugbetaald worden aan de klant tot aan een maximum van het totale offertebedrag.

  2. Het niet of niet geheel kunnen uitvoeren van de overeenkomst, als gevolg van het door de klant niet nakomen van de overeenkomst. Cinecrush is in zulke gevallen bevoegd de (verdere) nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

  3. Nadelige invloeden op de kwaliteit en stijl van de te leveren producten als gevolg van de gegeven omstandigheden, zoals: gekozen ruimtes, trouwlocatie, weersomstandigheden.

  4. Wijzigingen die de klant wil laten maken in het product na aanvaarding van het product. In overleg kunnen deze wijzigingen al dan niet tegen een meerprijs alsnog doorgevoerd worden.

  5. Fouten of problemen die veroorzaakt zijn door de klant of derden en de eventuele uitwerkingen en gevolgen daarvan met betrekking tot (de kwaliteit van) het product.

  6. Indirecte schade, zoals de kosten van gevolgschade.

 2. In het geval dat de klant bij ontvangst van het product ontevreden is, ondanks degelijke inzet van Cinecrush, zal de klant alsnog het verschuldigde bedrag dienen te betalen.
  1. De klant kan niet afzien van de koop.
  2. Er zal niet met kortingen of compensaties gewerkt worden, tenzij Cinecrush onverhoopt een deel van de opdracht niet heeft uitgevoerd en de oorzaak hiervan niet toe te schrijven is aan feiten die bij D1 genoemd staan. In dergelijke gevallen zal een bedrag, dat Cinecrush naar billijkheid redelijk acht voor het ontbreken van dit gedeelte, in mindering worden gebracht op de totale som.
 3. Indien de klant ontevreden is, kan er een hermontage overwogen worden. Hermontage vindt kosteloos plaats bij productiefouten in het eindproduct. Voorbeelden van dit soort fouten zijn: verkeerde (data)notaties, technische problemen in beeld en geluid. Onder productiefouten en gratis hermontage wordt niet verstaan: stilistische en designmatige keuzes die Cinecrush naar eigen inzicht als kunstzinnig verantwoordelijke (auteur) heeft gemaakt en niet overeenkomen met dat wat de klant voor zich ziet. In die gevallen kan in overleg – al dan niet tegen extra betaling (afhankelijk van de omvang, redelijkheid en noodzaak van de gewenste aanpassingen) – een hermontage gedaan worden. Hiertoe is Cinecrush niet verplicht.

Slotbepalingen en toepasselijk recht (F)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cinecrush en de klant, inclusief: offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestiging, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn wettelijk bindend. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Op elke overeenkomst tussen Cinecrush en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 4. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Cinecrush.

Door de offerte te bevestigen met een handtekening, verklaart de klant kennisgenomen te hebben van de algemene voorwaarden en volledig akkoord te zijn met de inhoud daarvan.

06 44 139 007 | info@cinecrush.nl | KVK 66225078 | BTW NL002388652B24 | IBAN NL55 KNAB 0511 2110 31 | www.cinecrush.nl

Versie januari 2023