Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die Cinecrush naar de klant hanteert. Deze bepalingen brengen de rechten en de plichten van beidae partijen in kaart.

Definities:

Cinecrush: de opdrachtnemer, de partij die de opdracht aanneemt en uitvoert. Cinecrush is een audiovisueel bedrijf dat gevestigd is op Pleinweg 88A, 3083EJ in Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66225078.

Klant: de opdrachtgever, de partij die de opdracht heeft verstrekt aan Cinecrush. In dit geval het bruidspaar.

Opdracht: de door Cinecrush uit te voeren dienst, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Cinecrush en de klant. In dit geval het filmen van de bruiloft van de klant.

Product: het door Cinecrush op te leveren eindproduct, bestaande uit een of meerdere (trouw)films die voldoen aan de in de offerte omschreven kenmerken.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cinecrush en de klant, krachtens welke Cinecrush de opdracht zal uitvoeren en het product zal maken en leveren.

Opdrachtbevestiging: de door de klant geaccordeerde offerte, waardoor een overeenkomst ontstaat tussen de klant en Cinecrush.

Totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst (A)

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk een aanbod van Cinecrush aanvaardt. Dit aanbod zal veelal in de vorm zijn van een offerte.
 2. Offertes en andere aanbiedingen door Cinecrush zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Cinecrush behoudt zich het recht een nieuw aanbod te doen, dewelke de klant opnieuw zal moeten aanvaarden, alvorens er sprake is van een overeenkomst
 3. Na het moment van ondertekening:
  1. Is Cinecrush verplicht zich maximaal in te zetten om de opdracht naar behoren en beste kunnen uit te voeren, wat betreft kwaliteit, stijl en vorm conform de kenmerken die opgenomen zijn in de offerte, terugkeren in het portfolio en redelijkerwijs te verwachten zijn. Voor opnames met een drone geldt dat deze alleen gemaakt kunnen worden indien dat is toegestaan op de locatie(s) en de weersomstandigheden dit toelaten. Er geldt geen korting als er niet met de drone gevlogen kan of mag worden.
  2. Is de klant verplicht het product af te nemen en het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Wijzigingen in of aanvullingen op de overeenkomst zijn mogelijk na schriftelijk akkoord van beide partijen.
 5. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en draagt zorg voor de volledigheid daarvan. Cinecrush zal vooraf duidelijk aangeven om welke gegevens het gaat, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Verder zal de klant zelf actief communiceren met Cinecrush en tijdig en adequaat reageren op Cinecrush.
 6. Cinecrush behoudt de rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Auteurswet met betrekking tot het voortgebrachte materiaal (intellectueel eigendom).
 7. De klant verklaart dat het (film)materiaal is gemaakt in diens opdracht en met diens toestemming en vrijwaart Cinecrush van aanspraak op het portretrecht van de klant.
 8. Cinecrush mag het vervaardigde (film)materiaal zonder beperkingen gebruiken voor het portfolio en inzetten ter promotie.
 9. Nadat het product is geleverd aan en geaccepteerd is door de klant, heeft Cinecrush het recht om alle (ruwe) bestanden en producten te wissen van alle offline en online (opslag)locaties. De klant draagt dus zelf de verantwoordelijkheid om het eindproduct goed te bewaren. Cinecrush is na levering niet aansprakelijk voor dataverlies.
 10. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de privacyverklaring van Cinecrush van toepassing. Cinecrush zal de door klant verschafte gegevens slechts opslaan en aanwenden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en ter promotie van Cinecrush en de diensten die het levert.

Betalingen en levering (B)

 1. Alle betalingen gebeuren per bank, op rekening: NL55 INGB 0007 3528 91 t.n.v. Cinecrush. Vermeld hierbij het factuurnummer.
 2. De aanbetaling bedraagt 25% en deze dient uiterlijk op de vervaldatum (zie getekende opdrachtbevestiging) bij ons binnen te zijn. Vermeld hierbij het offertenummer.
 3. Cinecrush levert het product uiterlijk op de overeengekomen datum (zie opdrachtbevestiging). Cinecrush is niet aansprakelijk voor vertraging hierin door vakanties of overmacht, zoals ongevallen en ziektes.
 4. Levering zal gebeuren via een Vimeo Pro link.
 5. Het resterende bedrag dient door de klant na uitvoering van de opdracht betaald te worden binnen vermelde betalingstermijn (zie opdrachtbevestiging).
 6. Bedragen worden in één keer geheel (dus niet gedeeltelijk of in termijnen)betaald.
 7. Als de klant niet-tijdig of onvolledig betaalt, is hij in verzuim en is Cinecrush gerechtigd volledige nakoming te vorderen en incassomaatregelen te nemen. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, komen de buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten van 10% van het factuurbedrag ten laste van de klant. In dergelijke gevallen heeft Cinecrush het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst te beëindigen of op te schorten.
 8. Over alle producten en diensten wordt het wettelijk geldende btw-percentage gerekend. 

Annulering en ontbinding (C)

 1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de klant, zal Cinecrush annuleringskosten in rekening brengen aan de klant. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 2 weken voor uitvoering van de opdracht. Bij opzegging korter dan 2 weken voor de uitvoering van de opdracht is de klant de gehele som verschuldigd aan Cinecrush.
 1. Als uitzondering op C1 kan de bruiloft inclusief alle afspraken kosteloos verplaatst worden, wanneer het bruidspaar dit wenst te doen als gevolg van de dan geldende coronamaatregelen. Voorwaarde hiervoor is dat de bruiloft met bijbehorende diensten verplaatst wordt naar een nieuwe datum waarop Cinecrush beschikbaar is. Als de bruiloft na de eerste keer nogmaals verplaatst wordt, geldt er een wijzigingstarief van 20%.
 2. Na het moment van uitvoering van de opdracht, is het niet mogelijk om de opdracht te annuleren en is de klant de totale prijs verschuldigd.
 3. Ook is ontbinding mogelijk wanneer beide partijen daartoe wensen, door dit aan elkaar kenbaar te maken en na wederzijds schriftelijk akkoord.

Aansprakelijkheid en ontevredenheid (D)

 1. Cinecrush kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  1. Het niet of niet geheel uitvoeren van een opdracht als gevolg van overmacht, zoals maar niet uitsluitend, ziekte, ongevallen, staking, brand, verkeershinder, autopech, schade aan apparatuur, technisch falen. Het gedeelte waarvoor Cinecrush de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht zal naar verhouding niet gefactureerd c.q. terugbetaald worden aan de klant tot aan een maximum van het totale offertebedrag.
  2. Het niet of niet geheel kunnen uitvoeren van de overeenkomst, als gevolg van het door de klant niet nakomen van de overeenkomst. Cinecrush is in zulke gevallen bevoegd de (verdere) nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
  3. Wijzigingen die de klant wil laten maken in het product na aanvaarding van het product. In overleg kunnen deze wijzigingen al dan niet tegen een meerprijs alsnog gedaan worden.
  4. Fouten of problemen die veroorzaakt zijn door de klant of derden en de eventuele uitwerkingen en gevolgen daarvan met betrekking tot (de kwaliteit van) het product.
  5. Indirecte schade, zoals de kosten van gevolgschade.
 2. In het geval dat de klant bij ontvangst van het product ontevreden is, ondanks degelijke inzet van Cinecrush, zal de klant alsnog het verschuldigde bedrag dienen te betalen.
  1. De klant kan niet afzien van de koop.
  2. Er zal niet met kortingen of compensaties gewerkt worden, tenzij Cinecrush onverhoopt een deel van de opdracht niet heeft uitgevoerd en de oorzaak hiervan niet toe te schrijven is aan feiten die bij D1 genoemd staan. In dergelijke gevallen zal een bedrag, dat Cinecrush naar billijkheid redelijk acht voor het ontbreken van dit gedeelte, in mindering worden gebracht op de totale som.
 3. Indien de klant niet tevreden is, kan er een hermontage overwogen worden. Hermontage vindt kosteloos plaats bij productiefouten in het eindproduct. Voorbeelden van dit soort fouten zijn: verkeerde (data)notaties, technische problemen in beeld en geluid. Onder productiefouten en gratis hermontage wordt niet verstaan: stilistische en designmatige keuzes die Cinecrush naar eigen inzicht als kunstzinnig verantwoordelijke (auteur) heeft gemaakt en niet overeenkomen met dat wat de klant voor zich ziet. In die gevallen kan in overleg – al dan niet tegen extra betaling (afhankelijk van de omvang, redelijkheid en noodzaak van de gewenste aanpassingen) – een hermontage gedaan worden. Hiertoe is Cinecrush niet verplicht.

Slotbepalingen en toepasselijk recht (E)

 1. Alle in deze overeenkomsten opgenomen bepalingen zijn wettelijk bindend. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Op elke overeenkomst tussen Cinecrush en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig nadat dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
 4. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Cinecrush.

Versie augustus 2021